Beleidsplan - Nehob.nl

Go to content

Main menu:

Over Nehob

BELEIDSPLAN NEHOB 2009 - 2012  
"Als Migrant Ouder worden in Nederland"


INHOUD :

1.  Inleiding
2.  De Nehob
3.  De Missie
4.  De Doelgroep
5.  De Algemene Vergadering
6.  Het Hoofd Bestuur
7.  De Regio´s, Regio Besturen en Regiosteunpunten1.      INLEIDING

De afgelopen jaren is het aantal oudere Hindoes aanzienlijk toegenomen. Momenteel bedraagt het aantal Hindoes in Nederland ongeveer 130.000. Als wij het hebben over Hindoes in Nederland dan komt daarbij nog de groep van Hindoes uit India ( 60.000). Prognoses van het CBS en het CPB laten zien dat het huidige aantal Hindoe ouderen (50.000 uit Suriname en ongeveer 12.000 uit India) tegen 2015 zelfs zal zijn verdrievoudigd. De stijging van het aantal ouderen wordt mede versterkt door het feit dat remigratie voor een toenemend aantal Hindoe ouderen niet zo vanzelfsprekend blijkt te zijn als men ooit gedacht had.

Hindoe ouderen bevinden zich over het algemeen in een meervoudige achterstand situaties. Naast een veelal ongunstige maatschappelijke en een relatief geïsoleerde sociale positie kenmerkt de Hindoe ouderengroep zich in sociaal-economisch opzicht door een laag opleidingsniveau, een ongunstige arbeidsmarktpositie en een zwakke inkomenspositie. Daarnaast blijkt dat hun oriëntatie op de Nederlandse samenleving relatief gering is. Ook de mate van beheersing van de Nederlandse taal is bij een groot deel slecht tot middelmatig.
Hierdoor slagen vele ouderen er niet in de juiste informatie te bemachtigen, waardoor zij met name vanuit de zorgsector (de juiste) ondersteuning mislopen. Ook binnen de zorgsector blijkt uit ervaring dat velen geconfronteerd worden met problemen voortvloeiend uit taal- en cultuurverschillen en dat de professionele hulpverlening niet aansluit op de Hindoe-cultuur.
Dit bergt het gevaar in zich dat de Hindoe ouderen vroegtijdig afhaken, waardoor een adequate oplossing achterwege blijft. Een niet te verwaarlozen aspect bij het ouder worden is dat de Hindoe-ouderen het oud worden ervaren als oud worden in een vreemd land.

In de afgelopen decennia zijn talloze initiatieven genomen door categoriale, regionale -en lokale organisaties ten behoeve van allochtone ouderen i.c. Hindoe ouderen. Vanwege het destijds ontbreken van een erkend landelijk vertegenwoordigend Hindoe-orgaan, heeft de belangenbehartiging t.b.v. de Hindoe gemeenschap stagnaties ondervonden met name waar het gaat om de collectieve belangen.
Met de oprichting van de NEHOB hebben we getracht deze leemte op te vullen.2.  De NEHOB


De NEHOB staat voor de Nederlandse Hindoe Ouderenbond en is op 2 augustus 2002 in opdracht van de Stichting Hindoe Raad Nederland officieel opgericht.  
De proclamatie vond plaats op de ouderenbeurs van 21 september 2002 te Utrecht door de burgemeester van gemeente Den Haag drs W. Deetman.
De oprichting en daarna de verdere ontwikkeling vonden plaats na vele gesprekken/adviezen van :
- drs ing A.H.M. Moerkamp en drs P. Roelfsema van het ministerie van VWS (2003/2004)
- drs G. Soest en drs C. Vermolen van CSO ( 2003 tot 2007)
-  de heer N. Soeters van PGO Fonds

Met ondersteuning van  VSB-Fonds 2003-2006 Mw M. van der Palen,
St. R.C.O.A.K. mw drs F.M. de Pater en St. Sluyterman van Loo de heer
Mr K.W. Sluyterman van der Loo, is er uitvoering gegeven aan het Business Plan Nehob
door adviesbureau van mw Marjan Geeling en de Sesam Academie.

De Nehob fungeert thans  als een zelfstandige landelijke belangenorganisatie voor Hindoe ouderen in Nederland.

NEHOB is één van de initiatiefnemers van  de oprichting van NOOM = Netwerk van Organisatie voor Oudere Migranten, thans onder paraplu van CSO.


De NEHOB heeft zich ten doel gesteld:

1.   De individuele en collectieve belangen te behartigen van Hindoe ouderen in het algemeen en van zijn leden in het bijzondere, onder meer door verbetering van hun morele, materiele, culturele en sociale positie na te streven en in hun geestelijke behoeften te voorzien.


2.   Daarnaast zijn de activiteiten van de NEHOB erop gericht een bijdrage te leveren aan de participatie, integratie en algemene ontplooiing van hindoe ouderen in de multiculturele Nederlandse samenleving.


De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

a.   Het vormen, ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers zowel op het landelijke als op het regionale niveau. In algemene zin, middels trainingen en cursussen, het bevorderen van de kadervorming en deskundigheid van vrijwilligers.

b.   In samenwerking en samenspraak met de regio's zich richten op activiteiten welke voldoen aan de wensen, behoeften en noden van de Hindostaanse ouderen. We denken hierbij aan sociaal culturele, recreatieve, voorlichtende, informatieve en educatieve activiteiten.

c.   Het behartigen van de belangen van Hindoe ouderen op alle maatschappelijke terreinen waarop Hindoestaanse ouderen zich bewegen. Het deelnemen aan landelijke als ook in regionale ouderen samenwerkingsverbanden (NOOM) en samenwerken met gelijk gerichte organisaties op het terrein van de ouderenzorg (ANBO, KBO, PCBO, NVGO).

d.   Het samenwerken met en de landelijke, regionale en lokale Hindoe-organisaties zodat een goede afstemming tussen de verschillende activiteiten wordt bereikt.

e.   Het gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van overheden, algemene instellingen en andere organisaties en diensten. En namens de Hindoestaanse ouderen fungeren als aanspreekpunt en gesprekpartner.

f.   Het verwerven van financiën/middelen bij andere financiers (fondsen en sponsors) ter bekostiging van de activiteiten van de NEHOB.3. De Missie

De NEHOB richt zich primaire op de Hindoe ouderen in Nederland. De NEHOB wil heel nadrukkelijk invulling geven aan het ouderenbeleid vanuit het Hindoeïsme, de Hindoe-identiteit en de Hindoe-cultuur.

Hindoe ouderen hebben sterk de behoefte, juist als de ouderdom toeslaat, allerlei zaken met elkaar te doen vanuit de gemeenschappelijke achtergrond, verleden, religie, waarden, normen, gebruiken, keuken en taal. En ook bij elkaar wonen.

Verantwoordelijke zorgaanbieders zijn niet of nauwelijks op de hoogte van deze wensen, maar hebben ook geen of onvoldoende kennis van de cultuur en identiteit van de Hindoe ouderen.
                         
              
Het personeel spreekt de taal van deze ouderen niet waardoor er tussen cliënt - verzorger niet of nauwelijks wordt gecommuniceerd.
De NEHOB wil niet zelf de zorg en dienstverlening ter hand nemen maar eerder de reguliere zorg helpen/ leren/ vaardigheden aanreiken de Hindoe ouderen beter te begrijpen en te doorgronden.
Hierdoor zal zorg veel meer effect hebben en zullen de ouderen veel meer baat hebben van de op hen gerichte zorg.
De NEHOB wil zich in deze niet alleen op de zorgaanbieders richten. Ook de Hindoe- ouderen, integratie moet van 2 kanten komen, zullen eventueel in de eigen taal geïnformeerd worden over allerlei voorzieningen en aanbiedingen. Maar Hindostanen kunnen ook geënthousiasmeerd worden in de zorg aan het werk te gaan of in de zorg te solliciteren.

De NEHOB probeert met de haar ten dienste staande middelen de Hindoe ouderen als ook de aanbieders van zorg op een nuttige manier te dienen.


4.  De Doelgroep

In Nederland wonen naar schatting zo'n 130.000 Hindoes. Zoals bekend zijn niet alle Hindostanen Hindoe. Ongeveer 1% van de Hindostanen is Christen en 20% Moslim.

De NEHOB richt zich primaire op Hindoe ouderen maar is in principe voor een ieder toegankelijk mits men de statuten en de reglementen van de vereniging respecteert.
Van de 130.000 Hindoes in Nederland behoren er naar schatting 50.000 tot de groep ouderen. Daarnaast zijn er in Nederland nog ongeveer 60.000 Hindoes uit India woonachtig. Ongeveer 30 % daarvan is oudere dan 55 jaar. In totaal bestaat de huidige doelgroep uit ongeveer 70.000 Hindoe ouderen. Dit aantal zal de komende jaren gestadig groeien.


5.  De Algemene Vergadering

Het centrale orgaan van de Nederlandse Hindoe Ouderenbond is de Algemene Vergadering (AV). De Algemene Vergadering wordt gevormd door afgevaardigden vanuit de verschillende Regiobesturen. Het aantal afgevaardigden per Regio is afhankelijk van het aantal leden woonachtig in de desbetreffende Regio. Hiertoe is een verdeelsleutel in het leven geroepen.

De Algemene Vergadering stelt de hoofdlijnen vast van het door de NEHOB te voeren beleid en kiest en ontslaat de leden van het Hoofd Bestuur en van de Financiële Commissie. De AV controleert, bewaakt, houdt toezicht en dechargeert het door haar gekozen Hoofdbestuur.

                 
6.   Het Hoofdbestuur

De NEHOB is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers (ook de bestuursleden) worden niet betaald voor hun werkzaamheden voor de NEHOB.
Het hoofdbestuur van de NEHOB wordt door de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan binnen de NEHOB, gekozen. Het Hoofd Bestuur is belast met de algemene leiding van de NEHOB en met het behartigen van de belangen van ouderen op landelijk niveau.
Het Hoofd Bestuur stelt daartoe jaarlijks een werkplan vast, maakt een jaarverslag op en legt jaarlijks middels een bestuursverslag verantwoording af aan de Algemene Vergadering.
Het Hoofdbestuur bestaat normaal gesproken uit zeven leden.7.  De Regio's, Regio besturen en Regiosteunpunten

Het Regio Bestuur wordt gevormd na verkiezingen onder leden van de NEHOB woonachtig in de desbetreffende Regio voor de periode van vier jaar. Het bestuur kiest vervolgens uit haar midden een DB (dagelijks bestuur). En uit het DB wordt vervolgens een Regio-coordinator benoemd. Als algemene regel zou kunnen dienen de Voorzitter van het DB tot Regio-coordinator te kiezen.

De Regio's en hun steunpunten zijn belangrijk en in feite de ruggengraat van de NEHOB. Zij hebben de contacten met de leden en signaleren de wensen en behoeften die vervolgens worden vertaald in activiteiten op lokaal en regionaal niveau. De steunpunten zijn de openbare en gemakkelijk met openbaar vervoer te bereiken locaties. Op deze locaties kunnen de leden van NEHOB bij elkaar komen en aan allerlei activiteiten meedoen. Deze punten zijn ook bedoeld als de administratie/ het secretariaat van de NEHOB.


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu